artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Załączniki:
Realizacja wyniku budżetu 125 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 111 KB
Wykonanie palnu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 93 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz polacówek oświatowo-wychowawczych 100 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB
Wykresy 166 KB
Realizacja wyniku budżetu 28 KB
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2008 rok 23 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 24 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 22 KB
Wykonanie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 KB
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 21 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 55 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 25 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 30 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 40 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 22 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 19 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 21 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 28 KB
Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu za 2008 r. 104 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 534 KB
Wydatki wg grup w poszczególnych działach 26 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 46 KB
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 23 KB
Realizacja wydatków wg grup 20 KB
Wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat 59 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł 38 KB
Podatki - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 27 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2008 r. 507 KB