artykuł nr 1

LXX Sesja z dn. 29.11.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję
na dzień: 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 8:15
LXX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka do LXX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Miasta oraz z LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;
  3. 3. zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok;
  4. 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  5. 5. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym
   w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku;
  6. 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim z jednoczesną sprzedażą udziału
   w gruncie;
  7. 7. uchylenia Uchwały Nr LXVIII/836/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  8. 8. określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  9. 9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;
  10. 10. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
   w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  11. 11. zmieniającej Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
  12. 12. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (,,Laurowa’’);
  13. 13. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (,,Brunona’’);
  14. 14. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku;
  15. 15. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   na rok 2024.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 października 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad LXX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Wyniki głosowań z LXX Sesji Rady Miasta z dnia 29 listopada 2023 r.198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia z autopoprawką do projektu uchwały ws WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok z autopoprawką45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały ws zmiany budżetu miasta na 2023 r. z autopoprawkąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-202817 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVIII/836/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVIII/836/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz ich użytkowników wieczystych12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej704 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim239 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer