artykuł nr 1

LXV Sesja z dn. 28.06.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok.

4.1. Debata nad raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok.

4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.

5.  Sprawozdania: finansowe Miasta za 2022 r., z wykonania budżetu Miasta za rok 2022,  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok, informacji o stanie mienia miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

5.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok;

5.2. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. i rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok;

5.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. i informacji o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku w kwestii absolutorium;

5.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium;

5.5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok i informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok;

5.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok;

5.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok, została przekazana radnym w programie radni.info).

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.2. Zmiany budżetu miasta na 2023 rok;

6.3. Sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12 m. 20;

6.4. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2039 r. i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na część nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego 38e;

6.5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Energetyków i Dmowskiego;

6.6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej;

6.7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota – Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim;

6.8. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

7. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli z funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia 2022 - 30 czerwca 2022 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok. 

9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12 m. 2028 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12 m. 2027 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s Sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12 m. 2014 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2039 r. i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na część nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego 38e21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2039 r. i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na część nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego 38e14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Energetyków i Dmowskiego34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Energetyków i Dmowskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer