artykuł nr 1

XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz.180, poz. 694 i poz. 981 i poz.1023), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zarządzam na dzień:

 

7 lipca 2021 r. (środa) o godz. 10.30

 

XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

 

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Zamknięcie Sesji.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński