artykuł nr 1

XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U.
z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz.180 i poz. 694)  zarządzam na dzień:

 

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 7.00

XXXVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Imienne wykazy głosowań, projekty uchwał, opinie RIO oraz pozostałe materiały zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu 26 maja 2021 r., sprawozdania zostały Państwu przesłane wcześniej i przekazane na płytach CD. Alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 26 maja 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 2 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXXVII Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym. Radni i Kluby Radnych mogą składać wystąpienia i stanowiska na piśmie do punktów 3.1 oraz 4e) porządku obrad w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. Wystąpienia i stanowiska zostaną odczytane podczas XXXVII Sesji Rady Miasta w dniu 7 czerwca 2021 r. oraz zapisane w protokole sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok.

3.1.Debata nad Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok.

3.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  wotum          zaufania.

4. Sprawozdania: finansowe Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok, z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok, Informacji o stanie mienia miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok:

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok;

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 r.;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 r.
i informacji o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku w kwestii absolutorium;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok i informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok, została przekazana radnym drogą elektroniczną).

 

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 17 maja 2021 do dnia 25 maja 2021 roku. 

7.  Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Podpisał (-) Marian Błaszczyński