artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/331/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/332/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/333/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/334/20 w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 i ul. Rolniczej 75 do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/335/20 w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp.z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/336/20 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/337/20 w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/338/20 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIII/339/20 w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/340/20 w/s przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/341/20 w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 roku 943 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/342/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim 612 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/343/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim 350 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/344/20 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXIII/345/20 w/s rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXII Sesja Rady Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r.

artykuł nr 3

XXI Sesja Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/326/20 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/325/20 w/s przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/324/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/323/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim 394 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/322/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/321/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/320/20 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/319/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/318/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dnia 6 maja 2020 r.

artykuł nr 5

XIX Sesja Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/313/20 w/s pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 362 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/312/20 w/s zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/311/20 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku. 661 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/310/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/309/20 zmieniająca Uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwałą Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 r. 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/308/20 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski, miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomości gminnych. 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/307/20 w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach powiatu 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/306/20 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymi 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/305/20 zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/304/20 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/303/20 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/302/20 w/s przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/301/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/300/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/299/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/298/20 w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 253 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer