artykuł nr 1

XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r.

Na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), zarządzam na dzień:
 
29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 9:00
XIX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym
 
W wyżej wymienionym terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta
 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu          Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.3. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;

3.4. zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej;

3.5. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których                 płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji                       ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2);

3.6. zmieniającej uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017r.         w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu                     należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków                         Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta                 Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.

3.7. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa                   Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

3.8. zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których         właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;

3.9. zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami                       fizycznymi;

3.10. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących                 własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach                     powiatu; .

3.11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski miasto na prawach                     powiatu zabudowanych nieruchomości gminnych;

3.12. zmieniającej Uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019               roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w                 Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej                 Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu               działania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwałą Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego           z dnia 30 października 2019 roku;

3.13. zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020             roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej* im. Adama Próchnika w Piotrkowie           Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika w               Piotrkowie Trybunalskim;

3.14. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie           Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku;

3.15. zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim;

3.16. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 

  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 28 sierpnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku (stan na dzień 15 stycznia 2020 roku)-materiał w wersji elektronicznej.   '
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 rok.
  3. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021 - realizacja za 2019 rok.
  4. Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2019, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - tzw. „renta planistyczna”.
  5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami (wg stanu na dzień 17.04.2020).
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 18 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r.
  7. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G505 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim391 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim676 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku828 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej* im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim690 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwałą Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 roku463 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwałą Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 roku656 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomości gminnych407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomości gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach powiatu418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach powiatu410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymi405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski411 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski483 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej715 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego406 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego664 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer