artykuł nr 1

XVIII Nadzwyczajna Sesja z dn. 18.03.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek

grupy radnych zwołuję na dzień:

18 marca 2020 r. (środa) o godz. 16:00

XVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola

Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2.zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37;
  4. 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim;
  5. 5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020;
  6. 6. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
  7. 7. zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;
  8. 8.zmieniającej uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;
  9. 9. nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  11. 11. przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
 4. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 9. Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta w okresie 1.01.2019-31.12.2019 r.
 10. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku.
 11. Zamknięcie obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Załączniki:
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim598 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały ws przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości315 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Statutu Ośrodkowi Spotu i Rekreacji w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku /ws uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok501 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok537 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik Głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej868 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim.175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim618 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
autopoprawka do budżetu Miasta na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 - 2036MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer