artykuł nr 1

XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3.  wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
  4. 4. zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
   4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.;
  5. 5. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku;
  6. 6. nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim;
  7. 7. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 rok.
 7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z Autopoprawką Prezydenta Miasta do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R.182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim553 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej nr DD28 położonej w pasie drogowym autostrady Al służącej do jej obsługi oraz terenów przylegających w Piotrkowie Trybunalskim771 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej nr DD28 położonej w pasie drogowym autostrady A1 służącej do jej obsługi oraz terenów przylegających w Piotrkowie Trybunalskim.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego484 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Reasumpcja głosowania: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer