artykuł nr 1

VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

27 marca 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

VI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20;
  4. 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie;
  5. 5. Wymagań, jakie powinien spełniać projekt ,,Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim’’;
  6. 6. Określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  niepełnosprawnych na 2019 rok;
  7. 7. Uchwalenia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021’’;
  8. 8. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
 1. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVIII/843/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015 – 2018’’ za lata 2017 i 2018.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju ,,Strategia rozwoju miasta Piotrków Trybunalski 2020 za 2018 rok.’’
 3. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
 7. Zbiorczy Raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2018 roku.
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pn.: ,,Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu grodzkiego za rok 2018.’’
 9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły  od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 26 marca 2019 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
4.1 Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1 Wyjaśnienie z Autopoprawką do WPF12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 I Autopoprawka do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20;657 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3 Wynik głosowania96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4 Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5 Projekt uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5 Reasumcja Wynik głosowania180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6 Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  niepełnosprawnych na 2019 rok883 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6 Wynik głosowania182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7 Projekt uchwały w/s uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7 Wynik głosowania179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8 Projekt zmiany uchwały w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim817 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9 Wynik głosowania183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer