artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta z 29 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/328/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/329/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/337/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/336/I6 zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/335/16 w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach procedury repatriacyjnej siedmiu nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia473 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/334/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/333/16 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/332/16 w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/331/16 w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/330/16 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXIII Sesja Rady Miasta z 3 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/327/16 w/s zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu przedmiotu działania, zmienionej uchwałą Nr XV/202/15 z dnia 29 października 2015 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/326/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/326/16 w/s rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/325/16 w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/324/16 w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/323/16 w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/322/16 w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/321/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/320/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.oMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/319/16 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. WierzejeMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/318/16 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/317/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Staro warszawskiej 27/29 - ul. Jerozolimskiej 14 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/316/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/315/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/314/16 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/313/16 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXII Sesja Rady Miasta z 6 maja 2016 r.

Podczas XXII Sesji Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały, ponieważ była to Sesja Nadzwyczajna zwołana na wniosek 11 radnych Rady Miasta w sprawie: "Analiza przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim"
artykuł nr 4

XXI Sesja Rady Miasta z 22 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/312/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/311/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/310/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/309/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/308/16 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/307/16 w sprawie zmiany "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XXI/306/16 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/306/16 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/305/16 w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej - Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/304/16 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f968 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/303/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ks. P. ŚciegiennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/302/16 w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/301/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/300/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/300/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/300/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/299/16 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/298/16 zmieniająca Uchwałę Nr 11/9/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/297/16 w sprawie odwołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer