artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta z 23 września 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/181/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego976 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/180/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/179/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/178/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/177/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/176/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/175/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/174/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/173/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/172/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/171/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/170/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XiV/169/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/168/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/167/15 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczacego rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu słuzbowego Przewodniczacemu Rady Miasta Piotrkowa Tybunalskiego209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/166/15 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/165/15 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/164/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic : Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/163/15 w sprawie stwierdzenia, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo miasta Piotrkowa Trybunalskiego180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/165/15 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/162/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanych działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/161/15 w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 20/26 - Owocowej 12-18, oznaczonej jako działka nr 89/18 o powierzchni 0,1184 ha obręb 23235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIX/160/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/159/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/158/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XIII Sesja Rady Miasta z 26 sierpnia 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego473 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/156/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/155/15 w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/154/15 o zmianie uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/153/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika)199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/152/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych ( dot. odcinka al. Armii Krajowej, ul. Piłsudskiego i al. Koprenika)192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/151/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych ( dot. ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej)201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/150/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzajacym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/149/15 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie na okres do 30 lat i odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Miasta Piotrków Trybunalski, połozonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C - 2262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/148/15 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie gminnego zasobu nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/147/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Naurutowicza, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/146/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/145/15 w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeżnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/144/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/143/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiacych własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/142/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 r.622 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/141/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/140/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XII Sesja Rady Miasta z 21 lipca 2015 r.

artykuł nr 4

XI Sesja Rady Miasta z 20 lipca 2015 r.