artykuł nr 1

XXXIX Sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 3/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/728/13 w/s braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego463 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/727/13 w/s zmiany składu osobowego komisji doraźnej155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/726/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/725/13 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego567 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/724/13 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienioną uchwałą Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku597 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/723/13 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/722/13 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/721/13 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/720/13 w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/719/13 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2014 pn. ?Bezpieczne Miasto 2014''MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/718/13 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/717/13 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/716/13 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2014 r.22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/715/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2033MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/714/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/713/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXVIII Sesja Rady Miasta - 27 listopada 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/712/13 w/s powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania.431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/711/13 w/s nadania nazwy dla skweru przy ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.811 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/710/13 w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście - Żeromskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/709/13 w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Śląskiej - Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 756 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/708/13 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pani Krystynie Stankiewicz.345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/707/13 w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/706/13 w/s szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/705/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/704/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 21 A.521 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/703/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej.456 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/702/13 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Pereca, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 81/2, 83/4, 83/2, 84/4, 84/2 o łącznej pow. 335 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.601 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/701/13 w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.932 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVIII/700/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.25 MB
Uchwała Nr XXXVIII/699/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXVII Sesja Rady Miasta - 30 października 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVII/689/13 w/s wyboru metod ustalania opłaty i stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.830 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/698/13 w/s wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim.401 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/697/13 w/s likwidacji nazw nieistniejących ulic i placów w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/696/13 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskimdo załatwiania spraw z zakresu gospodarstwa odpadami komunalsnymi w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 464 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/695/13 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskimdo załatwiania spraw z zakresu: organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego577 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/694/13 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskimdo załatwiania spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiazań z tytułu nalezności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym.553 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/693/13 w/s zmiany uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/692/13 w/s zmiany uchwały w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski zakład Komunikacyjny SP. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim661 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/691/13 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/690/13 przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/688/13 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej nr 11, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 41 numerem 22 o powierzchni 0,6104 ha.506 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/687/13 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstapienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ul. Lipową - Dębową. 737 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/686/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/614/13 z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącej przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 28a - Geodezyjnej 10. 512 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/685/13 w/s oddania nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony na rzecz TDW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Radomsku w celu budowy drogi publicznej.790 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/684/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/3 o powierzchni 0,3898 ha w obrębie 17.535 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/683/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/682/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer