artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 17-19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o powierzchni 0,0198 ha (obręb 11)80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27).77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej nr 46/ Lotniczej nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 40 numerem 118 o pow. 0,1868 ha.130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim760 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIX/496/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.664 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 rok86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XXVIII/519/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013 pn. "Bezpieczne Miasto 2013"70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 201286 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. wraz z załącznikami (zip)501 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer