artykuł nr 1

IV Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2010 r.

Załączniki:
Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/38/10 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym-Budżet na rok 2010 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr IV/38/10 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-2029 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10/1 do Uchwały nr IV/38/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr IV/38/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7B do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/38/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w zł 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/38/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie wydatków 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie wydatków 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie dochodów 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr IV/38/10 - Zmiany w planie dochodów 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/38/10 w/s zmiany budżetu miasta na rok 2010 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

III Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/37/10 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie lub pozbawienie stypendiów sportowych. 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/36/10 w/s wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/35/10 w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania Starosty 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/34/10 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/33/10 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie. 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/32/10 - Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/32/10 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011 pn. ?Bezpieczne Miasto 2011?. 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/31/10 - Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/31/10 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/30/10 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/30/10 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/29/10 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/29/10 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/28/10 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/816/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2010 rok 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/27/10 w/s zmiany Uchwały Nr LV/906/10 w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnmych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/26/10 w/s określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/25/10 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego ? służebności przesyłu. 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/24/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stalowej 4 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/23/10 w/s oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działej gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 14 numerami: 505/2 o pow. 0,0006 ha oraz 527/1 o pow. 0,0004 ha MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/22/10 w/s wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 Maja 14 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/21/10 - Deklaracja na podatek od nieruchomości 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/21/10 - Informacja w/s podatku od nieruchomości 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/21/10 w/s określenia wzorów formularzy dot. podatku od nieruchomości 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

II Sesja Rady Miasta - 10 grudnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr II/20/10 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/19/10 w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/18/10 w/s wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn.: 'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim' 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr II/17/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SPF 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/17/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w zł MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/17/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu admin. rząd. oraz inne zlecone 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie wydatków 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie wydatków 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie dochodów 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr II/17/10 - Zmiany w planie dochodów 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/17/10 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2010 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/16/10 w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/15/10 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/14/10 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/13/10 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na na miejsce radnego w zwiazku z wygaśnięciem mandatu 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/12/10 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

I Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr I/11/10 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/10/10 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/9/10 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/8/10 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/7/10 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/6/10 w/s ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/5/10 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/4/10 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/3/10 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/2/10 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr I/1/10 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

LVII Sesja Rady Miasta - 4 listopada 2010 r.