artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta-25 czerwca 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/430/08 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/429/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie przywrócenia do używalności i określenia herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/428/08 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/427/08-statut MZDiK 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/427/08-wykaz dróg publicznych 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/427/08-schemat organizacyjny MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/427/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/426/08 w/s zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XL/644/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005 roku, zmienionej uchwałą Nr LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/425/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/424/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/423/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/422/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/421/08-wykaz dróg 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/421/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/420/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Tryb. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/419/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Tryb. z obowiazującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało podjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dn. 29 marca 2006 r. 805 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/418/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ulic Wronia-Żelazna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/417/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wroniej-Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29. III. 2006 r 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/416/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Rozprza w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Rozprza 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/415/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Moszczenica w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Moszczenica 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/414/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Grabica w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Grabica 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/413/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Drużbice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Drużbice 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/412/08 w/s uchwalenia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/411/08 w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/410/08 w/s likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego-sezonowego w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/409/08 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/408/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/407/08 w/s uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/406/08 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 jako działka nr 309/2 o powierzchni 0,0547 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/405/08 w/s objęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/404/08 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,6647 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/403/08 w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałą Nr XVI/261/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 28 listopada 2007 r. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/402/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 202 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/401/08 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy uzytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 8/57 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poprzecznej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/400/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Dmowskiego-Ciepłownia C-1;ul. Rolnicza 75-Ciepłownia C-2 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/399/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Mieszka I-go, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/8 o pow. 0,0018 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/398/08 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym,nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/17 o pow. 7 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szarych Szeregów 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/397/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 12/14-ul. Pereca 1/3 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/396/08 w/s uchylenia uchwały Nr XXII/361/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28kwietnia 2008r. oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/707/01 z 05 grudnia 2001 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców miasta i uchwały Nr XLIX/887/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. o zmianie uchwały Nr XLI/707/01 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/395/08 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/395/08 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 co Uchwały Nr XXIV/395/08 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/395/08 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/395/08 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7.1 do Uchwały Nr XXIV/395/08 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/395/08 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/395/08 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/395/08 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/395/08 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/395/08 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIV/395/08 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/395/08 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIV/395/08 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/395/08 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/395/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXIII Sesja Rady Miasta-28 maja 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/394/08 w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/393/08 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski-jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji miejskiej na okres przekraczający rok budżetowy 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/392/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/391/08 w/s wyrażenia zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na materiałach promocyjnych Biegu Piotrkowskiego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/390/08-granice jednostek MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/390/08 w/s podziału Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla Wyzwolenia-Sulejowska 1,017 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/389/08 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle Belzacka i nadania jej statutu. 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/388/08 w/s wydania opinii odnośnie lokalizacji Kasyna gier przy ul. Rolniczej 68 w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/387/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/386/08 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/386/08 w/s przyjęcia zmian do Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. Bezpieczne Miasto 2008 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/385/08 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/384/08 w/s wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej kąpielisko miejskie Słoneczko 670 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIII/383/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 72 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/382/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Batorego 10 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/381/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 651 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/380/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 14-ul. Zamkowej 13 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uhwała Nr XXIII/379/08 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 13 688 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/378/08 w/s nabycia na rzecz Gminy-Miasto Piotrków Trybunalski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14, oznaczonej numerem działki 272/2, w celu rozbudowy ulicy Rolniczej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/377/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 a 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/376/08-plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-2013 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/376/08-wykaz projektów realizowanych w ramach LPR 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/376/08-Lokalny Program Rewitalizacji MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIII/376/08 w/s przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013 732 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/375/08 w/s rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych 521 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/374/08-Plan Rozwoju Lokalnego 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/374/08 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2013 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Prognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla WPI 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Lista Rezerwowa Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIII/373/08-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2012 w tysiącach złotych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/372/08-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2012-pierwsza strona 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/373/08 w/s aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/372/08 w/s zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXII Sesja Rady Miasta-28 kwietnia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/371/08 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Andrzejowi Lemieszowi S.I. 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/370/08 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Gracjanowi Kubicy 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/369/08 w/s zmiany uchwały Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 grudnia 2003 r. w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 955 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/368/08 w/s zmiany uchwały Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/367/08-Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/367/08-Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/367/08-Nowy plan zagospodarowania przestrzennego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/367/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/366/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązujacego Studium uwarunkowań j kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 717 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/365/08 w/s ustalenia na rok 2008 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/364/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/363/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/362/08 w/s uchylenia uchwały Rady Miasta Nr XX/327/08 z dnia 05.03.2008 r. w sprawie udziału mieszkańców Gminy Piotrków Trybunalski w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/361/08 w/s uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/707/2001 z 05.12.2001 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców miasta i uchwały Nr XLIX/887/2002 z dnia 26.06.2002 r. o zmianie uchwały Nr XLI/707/2001 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXII/360/08-Umowa spółki z organiczoną odpowiedzialnością 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/360/08 w/s zatwierdzenia treści umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą nr XXII/359/08 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/358/08 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 47 ozn. numerami działek 410 o pow. 0,0044 ha i 411/4 o pow. 0,0053 ha 659 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/357/08 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/356/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Wolskiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362 o pow. 0,3256 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/355/08 w/s nabycia do zasobu Gminy Miasto Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 102 i 104 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 366/1 o powierzchni 0,0042 ha i 367/1 o powierzchni 0,0032 ha. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/354/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/353/08 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Wysokiej 24/26 dla Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/352/08 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wiślanej, oznaczonej numerem działki 405/1 o powierzchni 0,0050 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/351/08 w/s nabycia na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14, oznaczonej numerem działki 306/4 w celu rozbudowy ulicy Rolniczej. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/350/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/349/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/348/08 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 739 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer