artykuł nr 26

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, 21 lipca 2003 r.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim

Nagroda przyznawana będzie w drodze konkursu ogłaszanego każdego roku. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie niezależnie od kierunku studiów, związane tematycznie z Piotrkowem trybunalskim i regionem piotrkowskim, spełniające następujące warunki:1. pracę magisterską do Konkursu ocenioną przez Promotora i Recenzenta jako wybitna lub bardzo dobra zgłasza Promotor;2. do pracy konkursowej muszą być załączone dwie pisemne opinie (odpowiedniki recenzji wydawniczej) wykonane przez Promotora pracy i drugiego samodzielnego pracownika nauki reprezentującego dziedzinę wiedzy, której praca dotyczy;3. praca zgłoszona do konkursu musi spełniać warunki jakie są wymagane od prac naukowych kierowanych do publikacji;4. zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu wymaga pisemnej zgody autora;5. autor pracy musi się legitymować wysoką średnią ocen z całego toku studiów, przy czym średnia ocen nie może być niższa od oceny „dobrej” (4.0), a egzamin magisterski oceniony jako „bardzo dobry”;6. praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Piotrkowie Trybunalskim lub regionie lub mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub w administracji).Tryb zgłaszania prac magisterskich do konkursu:Promotor do 31 sierpnia każdego roku zgłasza do Urzędu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosek konkursowy z załączonymi ww. rygorami.Komisja konkursowa do 30 września dokona oceny prac nadesłanych na konkurs i przedstawi swoje ustalenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.Ostateczna ocena pracy zostanie dokonana przez Komisję Konkursową w składzie 3 lub 5 osób powołaną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W przypadku rozbieżności zdań Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W Konkursie będzie przyznawana:
  • I nagroda
  • dwa wyróżnienia
Pierwsza nagroda będzie miała formę pieniężną, a jej wysokość każdorazowo będzie określał Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Praca nagrodzona I nagrodą będzie publikowana w całości lub we fragmentach. Wyróżnienia będą mogły mieć formę pieniężną lub rzeczową. Wręczenia nagród konkursowych będzie dokonywał Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w macierzystej uczelni zdobywcy I nagrody w konkursie. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości, za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, a decyzje Komisji Konkursowej nie będą podlegały zaskarżaniu.
artykuł nr 27

Prezydent Miasta ogłasza I przetarg ustny ograniczony

Piotrków Trybunalski, 25 sierpnia 2003 r. PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGOOgłasza I przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż nieruchomości zabudowanych lub oddanie w użytkowanie wieczyste wraz ze zbyciem budynków stacji transformatorowych położonych w Piotrkowie Trybunaslkim przy ul:
  • B. Prusa dz. nr 2/238 (obręb 28) o pow. 0,0095 ha; cena wywoławcza 22.040,00 zł.
  • Krakowskie Przedmieście (obręb 32) dz. nr 357/2 o pow. 0,0531 ha; cena wywoławcza 64.550,00 zł.
  • Geodezyjnej (obręb 16) dz. nr 395/3 o pow. 0,0032 ha; cena wywoławcza 19.580,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miastaw Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28, pokój Nr 57.W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.Wadium za w/w nieruchomość w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne jest najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia 8 września 2003 r w kasie, Urzędu Miasta lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim BGŻ Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.Przedsiębiorstwa energetyczne zamierzające wziąć udział w przetargu na 7 dni przedwyznaczonym terminem tj. do dnia 4 września 2003 r. składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia działalności polegającej na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej (tj. koncesji).Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje douczestnictwa w przetargu, wywieszając listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibieUrzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 9 września 2003 r.Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.Szczegółowe informacje o w/w przetargach można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami p. 63 tel. ( 0-44) 732-18-56.
artykuł nr 28

Wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości przy ul. Całej 37

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz:- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej przy: * ul. Całej 37Stosownie do art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w dalszej dzierżawie danej nieruchomości.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 , tel.732-18-50.
artykuł nr 29

wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przy ul. Kostromskiej

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy
  • Kostromskiej (obręb 24) ozn. nr dz. 248/29 o pow. 0,0123 ha i 248/27 o pow. 0,0026 ha
przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego.Szczegółowe informacje dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul Szkolna 28 Wydział Infrastruktury Miasta Referat Gospodarki Nieruchomościami (pokój 63 tel. 732-18-56).
artykuł nr 30

II etap zbiórki odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych

Wydział Rozwoju Miasta Referat Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że w dniach od 19 września do 13 grudnia 2003 roku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczyna się drugi etap zbiórki odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych, od mieszkańców naszego miasta bezpłatnie odbierane będą świetlówki, lampy kompaktowe, akumulatory, przeterminowane leki oraz opakowania po lekach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, domowych środkach po dezynfekcji i dezynsekcji.Zbiórka prowadzona będzie w systemie objazdowym. W określony dzień i o określonej godzinie w miejscach przedstawionych poniżej ustawiony będzie oznaczony samochód, przy którym przeszkolony pracownik przyjmował będzie bezpłatnie odpady. Poniżej przedstawiono kalendarz prowadzenia akacji.Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w tej akcji, której głównym celem jest zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku miejskim, powodujących degradację naszego środowiska. Przypominamy jednocześnie, że w dalszym ciągu prowadzona jest bezpłatna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych zawierających freony takich jak: lodówki i zamrażarki.Dodatkowych informacji na temat zakresu i terminów zbiórki odpadów niebezpiecznych uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska ul. Szkolna 28 pok. 55, lub telefonicznie pod nr telefonu 732 – 18 – 46 w godz. 8 – 15 lub w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „JUKO”, tel. 732 – 69 – 63 lub 649 – 94 - 23.Przypominamy również, że zbiórką odpadów niebezpiecznych objęty jest teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz, że bezpłatny odbiór odpadów dotyczy tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.