artykuł nr 31

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 661 KB
artykuł nr 32

Decyzja Wojewody Łódzkiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Piotrkowa Trybunalskiego, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 1 o pow. 0,0639 ha w części dotyczącej udziału wynoszącego 111/120 części we ws[ółwłasności ww. nieruchomości

Załączniki:
Decyzja MB