artykuł nr 71

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 72

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji PP.II.73313/43/2008 dotyczącej budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim oraz w związku z dokonaną przez wnioskodawcę - Polkomtel S.A. zmianą wniosku

Załączniki:
Obwieszczenie 155 KB
artykuł nr 73

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.09.2009r. Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rycerskiej 3, w sprawie zmiany w części wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nr 2/2009 z dnia 19.03.2009r.

Załączniki:
Obwieszczenie 98 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 75

Informacja o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wnętrza wraz z instalacjami wewnętrznymi lokalu po byłej aptece o powierzchni 116,84 m kw. położonego w Piotrkowie Trybunalskim na parterze budynku przy ul. Zamurowej 11 na potrzeby projektu Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim jako uzupełnienie projektu kluczowego Trakt Wielu Kultur