artykuł nr 1

Wykaz udziału stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wynoszącego 3902/430600 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Wysokiej 40/42

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 343

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 07 grudnia 2021 r.

 

Wykaz udziału stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wynoszącego 3902/430600 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Wysokiej 40/42.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 40/42. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00055757/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

 

2. Nieruchomość o łącznej pow. 0,4728 ha, oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 14 jako: działka numer 457/8 o pow. 0,3036 ha, działka numer 457/9 o pow. 0,0027 ha, działka nr 457/10 o pow. 0,1635 ha, działka nr 457/11 o pow. 0,0030 ha.

 

3. Wyżej wymieniona nieruchomość stanowi całość gospodarczą z sąsiednią nieruchomością o łącznej pow. 0,1022 ha, oznaczoną jako: działka numer 458/1 o pow. 0,0688 ha, działka numer 458/2 o pow. 0,0014 ha, działka numer 458/3 o pow. 0,0320 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00027729/7. Na omawianej nieruchomości usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy, z którego wydzielono i zbyto samodzielne lokale mieszkalne oraz związane z własnością tych lokali udziały w gruncie.

 

4. Udział wynoszący 3902/430600 części w nieruchomości opisanej w pkt 2 przeznaczony został do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Wysokiej 40/42, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 3902/430600 części w nieruchomości opisanej w pkt 3, w celu ujednolicenia stanu faktycznego ze stanem prawnym.

 

5. Cena sprzedaży udziału wynoszącego 3902/430600 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wysokiej 40/42 oznaczonej numerami działek 457/8, 457/9, 457/10, 457/11 o łącznej pow.0,4728 ha, przypadającego właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 16, wynosi:  15 424,00 zł.

 

6. Sprzedaż udziału odbywać się będzie na zasadach określonych w uchwale Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, ze zm.

 

7. Cena sprzedaży udziału płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Za datę uiszczenia ceny udziału uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

8. Wykaz udziału przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  •  wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, tj. od dnia 09 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze