artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 10A w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Nr 310 Prezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 08 listopada 2021 r.

 

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 10A w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

 

1. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. ks. P. Skargi 10A w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 20 jako działka nr 143/135 o pow. 0,0643 ha.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00050363/3.

 

2. Ww. lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 47,17 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 12 o pow. 7,70 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 5487/94563 części.

 

3. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.

 

4. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

 

5. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 174 000,00 zł, w tym:

  • cena lokalu wynosi: 161 000,00 zł
  • cena ułamkowej części gruntu wynosi: 13 000,00 zł.

 

6. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.

 

7. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 01 grudnia 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

8. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Kacperek – I Zastępca Prezydenta Miasta

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze