artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 156

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu  administracji rządowej

z dnia 18 czerwca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21 b, oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 14 jako działka numer 528/34 o powierzchni 0,2283 ha.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00071680/4.

 

2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 r. jest JOTEL Mosiewiczowie Spółka Jawna Barbara Gama-Mosiewicz i Marek Mosiewicz.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki przez jej użytkownika wieczystego nastąpiło na podstawie aktu notarialnego  Rep. ”A” Nr 402/2002 z dnia 24 stycznia 2002 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2018 r. sygnatura akt: I Ns 684/18.

 

3.Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym, część niezabudowana stanowi teren zieleni. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz produkcyjnej. Uzbrojenie nieruchomości w media miejskie – istniejące przyłącze wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazowe, centralne ogrzewanie lokalne. Dostęp bezpośredni do drogi publicznej – ulicy 1 Maja poprzez utwardzony ciąg komunikacyjny.

 

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przyjętym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami) przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem P - tereny zabudowy produkcyjnej, składy magazyny.

 

5. Cena nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 21 b jako przedmiotu prawa własności wynosi: 200.000,00 zł.

Cena nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wynosi: 107.880,00 zł.

Różnica pomiędzy wymienionymi wyżej wartościami w kwocie: 92.120,00 zł stanowi cenę sprzedaży prawa własności gruntu użytkownikowi wieczystemu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

6.Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

7. Sprzedaż na własność działki numer 528/34 na rzecz jej użytkownika wieczystego odbywa się w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 199/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa.

 

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10  i  ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 22 czerwca 2021 r.  do dnia 12 lipca 2021 r.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni,

-podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze