artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 84

Załącznik do Zarządzenia Nr 60

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

dnia 19 marca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 84

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 84.

 

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 42, jako działka nr 178 o pow. 0,9179 ha.  Przedmiotowa nieruchomość  ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/ 00012683/4.

 

3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.

 

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 178 położona jest  w jednostkach urbanistycznych K,R i RM.

K – tereny układu komunikacyjnego, lokalne (KL), R – grunty rolne, RM – zabudowa zagrodowa.

 

5. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.

 

6. Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 0,9179 ha stanowiący działkę nr 178 obr.42

 

7. Czynsz dzierżawny wynosi 489,74 zł rocznie.

Klasa RIIIb – 0,4069 ha x 599,34 zł/ha = 243,87 zł,

Klasa RIVa – 0,5110 ha x 481,16 zł/ha = 245,87 zł,

 

W dniu sporządzania wykazu czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku

wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulega podwyższeniu o stawkę tego podatku.

 

8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego w pkt.7.

 

9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

 

10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 23.03.2021 r. do dnia 13.04.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

 

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze