artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sikorek 18.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 373 Prezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 02.12. 2020 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sikorek 18.

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Sikorek 18 i stanowi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,3005 ha obr. 42                i posiada urządzoną księgę wieczystą  KW Nr PT1P/00102559/4.

3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.

4. Przedmiotowa działka nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wnioskowana działka położona jest w terenie R – grunty rolne.

5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat pod uprawy rolne. 

6. Do dzierżawy przeznacza się teren o powierzchni  0,3005 ha  stanowiący działkę nr 111 obr. 42.

7. Czynsz dzierżawny wynosi 146,06 zł rocznie tj,

Klasa IIIb – 0,0125 ha x 599,34 zł = 7,49 zł

Klasa IVa – 0,2885 ha x 481,16 zł = 138,57 zł

8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.7.  

9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.  

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.

10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie

Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 04.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r.      a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

                                                                                                    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

                                                                                                    (-) Krzysztof Chojniak