artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, położonych Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 68-74.

OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ROLNICZEJ 68-74.

 

1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rolniczej 68 - 74, w granicach  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 65 199.

W księdze wieczystej prowadzonej dla powyższych nieruchomości ustanowione są:

-                     służebność gruntowa polegająca na prawie dojścia i dojazdu dla każdoczesnego właściciela działek gruntu wykazanych w księgach wieczystych:

KW PT1P/00047860/6 - działki nr: 277/18, 277/59, 277/34, 277/38, 277/39, 277/40, 277/43,277/45,277/47,277/48,277/49 i 277/55,

KW PT1P/00050543 - działki nr: 277/27, 277/28,277/29,277/30 i 277/31.

-                     służebność gruntowa polegająca na swobodnym dojściu i dostępie do kabli średniego napięcia /15 kV/, położonych w pasie przygranicznym działek nr 277/56 i 277/57 objętych księgą wieczystą PT1P/00047860/3 w celu umożliwienia zasilania energetycznego każdoczesnym właścicielom lub użytkownikom wieczystym działki gruntu nr 282/2, objętej księgą wieczystą nr PT1P/00021607/4 i działki nr 277/39, objętej księgą wieczystą nr PT1P/00047860/3.

2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów obr. 14:

 ul. Rolnicza 68 jako działka nr 277/58 o pow. 0,1654 ha

 ul. Rolnicza 70 jako działka nr 277/53 o pow. 0,1395 ha

 ul. Rolnicza 72 A jako działka nr 277/57 o pow. 0,3213 ha

 ul. Rolnicza 74 jako działka nr 282/1 o pow. 0,6161 ha

3. Nieruchomość położona przy ul. Rolniczej 68 zabudowana jest parterowym budynkiem magazynowym. Niewielka północna część nieruchomości zagospodarowana jest na potrzeby ulicy Rolniczej, jako chodnik.

 Podstawowe dane techniczne budynku:

§         powierzchnia zabudowy:            438,00 m2

§         powierzchnia użytkowa:             432,00 m2

§         kubatura:                                 1922,00 m3

 Konstrukcja i elementy wykończeniowe budynku:

ławy fundamentowe: żelbetowe i betonowe,

ściany: murowane, z różnych materiałów ściennych - cegły ceramicznej pełnej, bloczków PGS,

tynki zewnętrzne i wewnętrzne: wapienne gładkie, stropodach - z płyt żelbetowych prefabrykowanych wspartych na podciągach żelbetowych, pokrycie stropodachu z papy,

posadzki: cementowe i lastrykowe,

wrota: metalowe,

okna: stalowe, szklone szkłem pojedynczym

 Stan techniczny budynku:

Aktualnie budynek jest nieużytkowany, bez napraw i remontów. Pokrycie dachowe z papy - nieszczelne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe skorodowane nieszczelne, z powstającymi zaciekami wody opadowej na ścianach oraz odparzeniami i ubytkami tynku zewnętrznego. Miejscowo widoczne są spękania ścian zewnętrznych, beton podjazdów do budynku zniszczony. Stan techniczny instalacji wewnętrznych - brak danych, sieć lokalna c.o. i wodociągowa - nieczynna. Stan techniczny ogólny budynku - średni. Istnieje możliwość wykorzystania budynku na cele alternatywne.

Na nieruchomości znajdują się: słupy oświetleniowe oraz kable energetyczne podziemne zasilające te słupy oraz słupy oświetleniowe na sąsiedniej nieruchomości, przyłącze kanalizacji deszczowej f400.

Zgodnie z opinią Referatu Usług Komunalnych przy sprzedaży nieruchomości należy dokonać stosownego zapisu w księdze wieczystej o służebności gruntowej obciążającej sąsiednią działkę nr 277/59, polegającej na prawie dostępu w celu dokonywania napraw, remontów i przyłączy do sieci na ww. działce.

 Ponadto na działce powyższej rosną drzewa ozdobne. W przypadku konieczności usunięcia drzew nabywca nieruchomości obowiązany będzie uzyskać zezwolenie organu gminy na ich usunięcie.

Nieruchomość położona przy ul. Rolniczej 70 zabudowana jest parterowym budynkiem murowanym. Niewielka północna część nieruchomości zagospodarowana jest na potrzeby ulicy Rolniczej, jako chodnik.

 Podstawowe dane techniczne budynku:

§         powierzchnia zabudowy:            341,00 m2

§         powierzchnia użytkowa:             289,00 m2

§         kubatura:                               1839,00 m3

Budynek ok. 100-letni, początkowo użytkowany jako obiekt biurowy, następnie wykorzystywany do różnych celów, od kilku lat obiekt nieużytkowany. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, zabudowa wolnostojąca, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, ze stropami drewnianymi i dachem drewnianym, pokrycie dachu z papy. Budynek nieużytkowany, zniszczony i częściowo zdewastowany. Instalacje w budynku zdewastowane.

 Stan techniczny budynku:

Budynek o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 70%, obejmującym głównie elementy wykończeniowe, instalacje oraz elementy konstrukcyjne budynku ( zniszczone i zdewastowane posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, ścianki działowe, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, pokrycie dachowe, liczne zawilgocenia ). Stan techniczny budynku bardzo zły, budynek nadaje się wyłącznie do wyburzenia.

 Na nieruchomości znajdują się: wodociąg f80, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej.

 Ponadto na działce powyższej rosną drzewa ozdobne. W przypadku konieczności usunięcia drzew nabywca nieruchomości obowiązany będzie uzyskać zezwolenie organu gminy na ich usunięcie.

 

 Nieruchomość położona przy ul. Rolniczej 72 A zabudowana jest parterowym budynkiem przemysłowo - magazynowym. Jedna ze ścian szczytowych zlokalizowana jest w północnej granicy działki.

            Budynek z infrastrukturą został wybudowany ok. 1960 r. Od kilku lat obiekt jest nieużytkowany. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, zabudowa wolnostojąca, wykonany w technologii mieszanej - murowany, konstrukcja dachu z lekkich wiązarów stalowych, z łatami drewnianymi i pokryciem z płyt falistych eternitowych. Budynek składający się z 12 modułów o rozpiętości 6,0 m, w budynku kolejne 3 moduły oddzielone są od siebie ścianą ogniową z ogniomurem. Budynek nieużytkowany, w budynku znajdują się pomieszczenia zaplecza magazynowego oraz pomieszczenia magazynowe.

 Podstawowe dane techniczne budynku:

§          powierzchnia zabudowy:      1124,00 m2

§          powierzchnia użytkowa:       1070,00 m2

§          kubatura:                           7410,00 m3

Konstrukcja i elementy wykończeniowe budynku:

ławy fundamentowe: żelbetowe i betonowe,

ściany: pełne i ażurowe, filary ścienne murowane, z cegły wapienno - piaskowej,

dach - z lekkich dźwigarów stalowych wspartych na filarach murowanych i ścianach

 zewnętrznych, pokrycie dachu z płyt eternitowych falistych,

nad częścią zaplecza: strop żelbetowy,

posadzki: miejscowo cementowe, w części - brak, grunt rodzimy,

wrota: drewniane, niekompletne,

okna: w części zaplecza drewniane

Stan techniczny budynku:

Budynek jest nieużytkowany, bez bieżących napraw i remontów, ze śladami dewastacji pomieszczeń zaplecza magazynowego. Wrota wjazdowe niekompletne, istniejące wrota są znacznie wyeksploatowane. Pokrycie dachowe z płyt eternitowych - nieszczelne, brak obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Miejscowo widoczne są spękania ścian zewnętrznych, konstrukcja stalowa dachu - stan średni. Stan techniczny instalacji wewnętrznych - instalacje niekompletne. Stan techniczny ogólny budynku - mierny. Istnieje możliwość wykorzystania budynku na cele alternatywne.

 Przez nieruchomość przebiegają kable energetyczne podziemne. W przyległej od wschodu ulicy dojazdowej przebiega kanalizacja sanitarna f150, na działce nr 277/52 znajduje się wodociąg f80.

 Zgodnie z opinią Referatu Usług Komunalnych przy sprzedaży nieruchomości należy dokonać stosownego zapisu w księdze wieczystej o służebności gruntowej obciążającej sąsiednią działkę nr 277/56, polegającej na prawie dostępu w celu dokonywania napraw, remontów i przyłączy do sieci na ww. działce.

 Ponadto na działce powyższej rosną drzewa ozdobne. W przypadku konieczności usunięcia drzew nabywca nieruchomości obowiązany będzie uzyskać zezwolenie organu gminy na ich usunięcie.

      Nieruchomość położona przy ul. Rolniczej 74 zabudowana jest nieużytkowaną stalową obudowaną wiatą magazynową, na działce znajdują się odcinki utwardzonych dróg i podjazdów, elementy ogrodzeń z siatki w ramach stalowych usytuowanych poza granicami działek, słupy oświetleniowe. Skrajem działki, wzdłuż granicy wschodniej przebiega podziemny kabel eNN oświetleniowy oraz w odległości ok. 9,0 m od wschodniej granicy przebiegają dwie nitki gazociągu średnioprężnego śr. 350 mm od stacji reduktorów przy ul. Karolinowskiej na terenie huty "Kara" ( gazociąg jest nieużytkowany ). Północny pas działki położony jest w liniach regulacyjnych ulicy Rolniczej, w północno - zachodnim narożniku przy ul. Rolniczej zlokalizowany jest miejski kanał ciepłowniczy 2cx500, wychodzący z Ciepłowni Miejskiej.

Podstawowe dane techniczne budynku:

§          powierzchnia zabudowy:      220,00 m2

§          powierzchnia użytkowa:       216,00 m2

§          kubatura:                           850,00 m3

Konstrukcja i elementy wykończeniowe budynku:

stropy fundamentowe: żelbetowe i betonowe,

słupy: dwugałęziowe, płatwie, usztywnienia szkieletu wiaty - z profili stalowych,

obudowa ścian i pokrycie dachu dwuspadkowego: z blach trapezowych,

do blach pionowych ścian przyklejone są płyty styropianowe,

posadzki: cementowe,

wrota: stalowe,

ślusarka okienna: oszklona nielicznie szkłem pojedynczym.

Stan techniczny budynku:

 

Wiata wykonana prawdopodobnie systemem gospodarczym, bez projektu technicznego, przewidziana do użytkowania tymczasowego z nienormatywnym rozstawem podpór pokrycia dachowego oraz usztywnień szkieletu wiaty. Aktualnie obiekt jest nieużytkowany, bez bieżących napraw i remontów, ze śladami zniszczeń i dewastacji. Wrota wjazdowe zdeformowane, posadzki wyeksploatowane, oderwana jest część płyt styropianowych, wybite szkło okienne. Budynek nie jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Stan techniczny wiaty - mierny, obiekt niemożliwy do adaptacji.

 Przez nieruchomość przebiegają: ciepłociąg 2xf500, gazociąg 2xf250, kable energetyczne podziemne, linia napowietrzna oraz przyłącza: kanalizacji sanitarnej f150

i wodociągowej f80.

            W ulicy Rolniczej przebiegają: wodociąg f250, kanalizacja sanitarna f500, kable energetyczne i kable telekomunikacyjne.

            Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

4. Nieruchomości położone przy ul. Rolniczej 68-74 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązywania.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, szczegółowe warunki urbanistyczno-architektoniczne oraz przebieg linii zabudowy zostaną określone na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ).

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości jest zapewniona od strony ulicy Rolniczej oraz przez działki nr 277/52 i 277/51, przeznaczone pod układ komunikacyjny - przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej zlokalizowanej na działkach nr: 277/51, 277/33 i 277/36. Szerokość pasa drogowego ulicy Rolniczej na odcinkach przyległych do nieruchomości wynosi ok. 21 m lub 9,5 m.

5. Cena nieruchomości położonych przy:

 ul. Rolniczej 68 wynosi:           110.000,00 zł

 ul. Rolnicza 70 wynosi:              50.000,00 zł

 ul. Rolnicza 72 A wynosi:         160.000,00 zł

 ul. Rolnicza 74 wynosi:             270.000,00 zł

6. Nieruchomości zabudowane, obejmujące prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność naniesień budowlanych, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności przeznaczone są do sprzedaży, w drodze przetargu.

 7. Termin uiszczenia należności za nabycie prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

 Ustala się opłaty roczne w wysokości 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.

 Opłaty roczne płatne są z góry, do dnia 31 marca każdego roku, na konto właściciela działki, bez wysyłania odrębnego wezwania do zapłaty.         

 Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być  aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie  zmianie.

8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 23 czerwca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

9. Wadium za nieruchomości położone przy:

 ul. Rolniczej 68 wynosi:            11.000,00 zł

 ul. Rolnicza 70 wynosi:              5.000,00 zł

 ul. Rolnicza 72 A wynosi:          16.000,00 zł

 ul. Rolnicza 74 wynosi:             27.000,00 zł

 i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 19 czerwca 2006 r. w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,  od zawarcia umowy notarialnej.

10. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

11. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod  nr tel. 732-18-52.