artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na adaptację akademika przy ul. Iwaszkiewicza 1 w Piotrkowie Tryb. na komunalny budynek mieszkalny

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 31

Tel. 0-44 732 37 70 , fax 0-44 732 37 71

 

jako podmiot upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez
Zamawiającego -Gminę Piotrków Trybunalski do przeprowadzenia procedury przetargowej

 

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29. 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami ) na wykonanie inwestycji pn:
” Adaptacja akademika przy ul. Iwaszkiewicza 1 w Piotrkowie Tryb. na
 komunalny budynek mieszkalny”

kod CPV 45211340-4

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót adaptacyjnych (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych) w budynku akademika przy ul. Iwaszkiewicza 1 w Piotrkowie Tryb. (nr ewid. dz. 6/8 i 6/9 obr. 30) mających na celu zmianę sposobu użytkowania w/w obiektu na komunalny budynek mieszkalny, wielorodzinny oraz wybudowanie nowych miejsc parkingowych i dróg dojazdowych.

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a przede wszystkim:

a.    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności budowlanej udokumentowane stosownym zapisem we właściwym rejestrze sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy­konania zamówienia, t.j. wykonali w latach 2001-2005 z należytą starannością (wymagane potwierdzenie inwestorów) przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości brutto minimum 1,5 mln zł każdy lub wykonali przynajmniej dwa obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej lub kubaturowe obiekty sportowe) o wartości brutto minimum 1,5 mln zł każdy ;

c.     dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim, t.j. udokumentują średnie zatrudnienie przez ostatnie 6 miesięcy, licząc od daty składania ofert na poziomie min. 20 osób ;

d.    udokumentują, że w latach 2004 i 2005 osiągnęli obrót min. 2 mln zł za każdy rok – wymagana potwierdzona kserokopia rachunku zysków i strat lub książki przychodów i rozchodów.

e.    Wykonają przedmiotowe zamówienie w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy (za termin zakończenia robót przyjmuje się datę protokółu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia). 

f.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia, t.j. udokumentują stosownym zaświadczeniem bankowym, ze posiadają środki pieniężne w wysokości min. 200 tys. zł lub zdolności kredytowe w tej samej wysokości;

g.    zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte;

h.    zobowiążą się do ubezpieczenia budowy i robót na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu, z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej i scedowania prawa z tytułu polisy na Zamawiającego;

i.      udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz wszystkie wbudowane materiały
i urządzenia na okres min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji oraz zapewnią nieodpłatnie w tym okresie niezbędny serwis i przeglądy;

j.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01 2004r (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177);

 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 400 zł można wykupić, po uprzednim zamówieniu pisemnym, w siedzibie Spółki w pok. nr 21 w godz. 9-13.

4. Wadium w wysokości 25 000,- zł w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) należy złożyć do dnia 10. 07 2006 r do godz. 10.00. (szczegółowy opis sposobu złożenia wadium zawiera SIWZ).

5.                   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.                   Termin związania ofertą upływa z dniem 08. 09 2006 r.. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

7. Kryteriami wyboru oferty będą:

q                   Cena 100 %

 8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

 - Grzegorz Sapiński
 - Barbara Sadurska

9.                   Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10. 07 2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki w pok. nr 15.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 07 2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w pok. nr 22