artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na nadzorowanie bezpiecznego przejścia dzieci przez jezdnię przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 oraz Gimnazjum nr 4 i 5 zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzorowanie bezpiecznego przejścia dzieci przez jezdnię przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 oraz Gimnazjum nr 4 i 5 zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

 ROK SZKOLNY 2006/2007 tj. od 01.09.2006 r. do 22.06.2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

·          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności – osoby, które będą realizować usługę, muszą posiadać ważne przeszkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym..

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym i technicznym a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – wymagane jest m.in.: 10 miesięczne w okresie 2001-2005 doświadczenie w kierowaniu ruchem drogowym w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.

·          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·           Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

           cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 02.06.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 02.06.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Izabela Smolarczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Paweł Ciszewski tel. 44/732-36-60 – w sprawach technicznych