artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego.

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Przetarg nieograniczony na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego.

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD 01.04.2006 DO 31.03.2007.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują przeszkolonymi do wykonania zamówienia pracownikami;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

6. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi polegające na całodobowym strzeżeniu obiektów;

8. posiadają koncesję MSWiA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114 poz.740
z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych z późn. Zm. (Dz. U. nr 11 poz.95);

9. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 24.03.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 24.03.2006r. o godz. 11:00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Krzysztof Białasiński tel. 44/732–18-26 – w sprawach merytorycznych

Iwona Urbańczyk  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych