artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od Al. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego (jezdni wschodniej) oraz przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej (wraz ze skrzyżowaniem), łącznie z wykonaniem mapy d/c projektowych w postaci numerycznej w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od Al. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego (jezdni wschodniej) oraz przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Owocowej (wraz ze skrzyżowaniem), łącznie z wykonaniem mapy d/c projektowych w postaci numerycznej w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (branża drogowa, Sanitarna, elektryczna) i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych.

6.       Zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 usługi o podobnym zakresie i wartości, o których stanowi przedmiot zamówienia.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 20.03.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 20.03.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 109

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych