artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Górniczej w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Górniczej w Piotrkowie Trybunalskim

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

§                      uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych

§                      posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonali w ciągu ostatnich 3 lat min. 5 prac o podobnym charakterze i złożoności,

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 13.03.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 13.03.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 109

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych