artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Giny Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek 3, Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22 i Bosmańskiej 24.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Giny Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek 3, Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22 i Bosmańskiej 24.

1.       Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy:

 ul. Stokrotek 3                                     KW Nr 68 786

 ul. Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22           KW Nr 68 786

 ul. Bosmańskiej 24                               KW Nr 68 786

Ww. nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomości oznaczone są w obrębie 18 ewidencji gruntów jako:

 działka nr 89/7 o pow. 880 m2

 działka nr 89/9 o pow. 809 m2

 działka nr 89/8 o pow. 848 m2

3. Ww. nieruchomości są niezabudowane, nieuzbrojone w sieci infrastruktury technicznej oraz nie wyłączone z produkcji rolnej.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego „Jeziorna II” na obszarze położonym pomiędzy ulicą Wierzejską, lasem, ul. Sasanek, ul. Zawiłą, ul. Jeziorną 75 i 82 i projektowaną ul. Żeglarską w Piotrkowie Tryb. zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/133/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. ( Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 78, poz. 917 ) działki położone w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bosmańskiej 13, ul. Bosmańskiej 15 i ul. Kapitańskiej 2 – ul. Bosmańskiej 11 położone są w terenie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego MN. Dla działek tych plan ustala m.in. budownictwo mieszkaniowe w formie zabudowy wolnostojącej jako podstawowe przeznaczenie terenu.

5. Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego  przetargu nieograniczonego.

6. Cena nieruchomości położonych przy:

ul. Stokrotek 3                                      wynosi: 26.400,00 zł

ul. Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22            wynosi: 24.270,00 zł                              

ul. Bosmańskiej 24                                wynosi: 25.440,00 zł

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, wraz z podatkiem VAT, płatna jest  jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Cena wywoławcza nieruchomości położonych przy:

 ul. Stokrotek 3                                     wynosi: 26.400,00 zł

 ul. Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22           wynosi: 24.270,00 zł                              

 ul. Bosmańskiej 24                               wynosi: 25.440,00 zł

 

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 03 marca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za działki położone przy:

 ul. Stokrotek 3                                     wynosi: 2.640,00 zł

 ul. Stokrotek 1 - Bosmańskiej 22           wynosi: 2.427,00 zł                                

 ul. Bosmańskiej 24                               wynosi: 2.544,00 zł

 i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 27 lutego 2006 r. włącznie, w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr