artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Świetlicy Środowiskowej „Bartek” w Piotrkowie Tryb. przy ul. Norwida 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Świetlicy Środowiskowej „Bartek” w Piotrkowie Tryb. przy ul. Norwida 4

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor

Świetlicy środowiskowej „Bartek”

ul. Norwida 4

97-300 Piotrków Trybunalski

TRYB ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Świetlicy Środowiskowej „Bartek” w Piotrkowie Tryb. przy ul. Norwida 4.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

I.        Remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

I.1.     Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

I.2.     Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania.

I.3.     Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

I.4.     Modernizacja sanitariatów.

II.     Roboty budowlane wewnętrzne.

II.1.  Położenie płyt gipsowa-kartonowych na ścianach i sufitach.

II.2.  Ułożenie płytek na posadzkach i ścianach.

II.3.  Malowanie pomieszczeń.

II.4.  Wymiana i montaż drzwi.

III.   Roboty budowlane zewnętrzne.

III.1.                    Wykonanie wzmocnień ścian ( ściągi stalowe).

III.2.                    Wykonanie opaski betonowej wokół budynku i naprawa schodów.

III.3.                    Malowanie elewacji.

III.4.                    Malowanie okien, drzwi i krat.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

 Świetlica Środowiskowa „Bartek” ul. Norwida 4,  97-300 Piotrków Trybunalski

- biuro świetlicy w godz. 11.00 – 16.00

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 20 września 2006 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także

zatrudniają pracowników przygotowanych do wykonania zamówienia – udokumentują, że w ostatnich 3 latach wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem.

3.       najdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy– Prawo zamówień publicznych.

5.    Spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy– Prawo zamówień publicznych.

6.    Wykonawcy zobowiązani są do załączenia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

WADIUM:

Nie dotyczy.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Świetlica Środowiskowa „Bartek” ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski,

biuro świetlicy do  dnia 05 lipca 2006r. do godz.9.00.

Otwarcie ofert w dniu 05 lipca 2006r. o godz. 10.00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni