artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 37 i Kasztanowej 37a

OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY: KASZTANOWEJ 37 i KASZTANOWEJ 37 a.

 

 

1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy:

  ul. Kasztanowej 35                                                     KW Nr 46 359

 ul. Kasztanowej 35 a                                                   KW Nr 46 359

2. Nieruchomości oznaczone są w obrębie 29 ewidencji gruntów jako:

 działka nr 194/14 o pow. 1681 m2

 działka nr 194/9 o pow. 1605 m2

 Opisane nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

3. Ww. działki są niezabudowane i niezagospodarowane. W ulicy Kasztanowej przebiegają następujące sieci: wodociąg i linia energetyczna.

            Zgodnie z opinią Zakładu Energetycznego Łódź Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. istnieje możliwość zasilania w energię elektryczna przedmiotowych działek ze słupa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV zlokalizowanego na terenie ogródków działkowych ( linia 0,4 kV zasilana jest ze stacji transformatorowej 1-0434 "POM2" ), po rozbudowie tej sieci. Koszty rozbudowy linii zasilającej pokrywa w całości ZEŁ-T S.A.

 4. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu Projektowaną 2, od południa: ulicą Projektowaną Z ½ wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy Projektowanej Z ½, stanowiącą  rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. oraz od zachodu granicą działek o nr ewidencyjnych 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 (Uchwała Nr IX/123/2003 rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r., opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 207, poz. 1968 z dnia 28 lipca 2003 r.) miasta przedmiotowe działki znajdują się m in. w podjednostce urbanistycznej 33 MN – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku  mieszkalnym.

5. Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego  przetargu nieograniczonego.

6.       Cena nieruchomości położonych przy :

 ul. Kasztanowej 37                            wynosi: 77.330,00 zł

 ul. Kasztanowej 37 a                         wynosi: 73.830,00 zł

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8.       Cena wywoławcza nieruchomości położonych przy :

 ul. Kasztanowej 37                            wynosi: 77.330,00 zł

 ul. Kasztanowej 37 a                         wynosi: 73.830,00 zł

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 16 grudnia 2005 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za działki położone przy:

 ul. Kasztanowej 37                            wynosi: 7.733,00 zł

 ul. Kasztanowej 37 a                         wynosi: 7.383,00 zł

 i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj.  do dnia 12 grudnia 2005 r. w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod  nr tel. 732-18-52.