artykuł nr 1

Przetarg niograniczony na wykonanie 10 dokumentacji projektowych dotyczących remontu ulic

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: BEZPŁATNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

USŁUGA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

CPV – 74-23-20-00-4 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 10 dokumentacji projektowych dotyczących następujących ulic:

CZĘŚĆ „A” - Remont Placu Niepodległości wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „B” - Remont Placu Kościuszki wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „C” – Remont ul. Sienkiewicza /odcinek Wojska Polskiego-Piłsudskiego/ wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „D” – Remont ul. Narutowicza wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „E” – Remont ul. Konopnickiej wraz z pętlą autobusową wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „F” – Remont ul. Topolowej wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „G” – Remont ul. Oddzielnej wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „H” – Remont ul. Szmidta wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „I” – Remont ul. 18-go Stycznia wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZĘŚĆ „J” – Remont ul. Dmowskiego /odcinek Energetyków-Sygietyńskiego/ wraz z wymiana niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamówienie składa się z następujących części:

CZĘŚĆ „A” - Remont Placu Niepodległości

CZĘŚĆ „B” - Remont Placu Kościuszki

CZĘŚĆ „C” - Remont ul. Sienkiewicza /odcinek Wojska Polskiego-Piłsudskiego/

CZĘŚĆ „D” - Remont ul. Narutowicza

CZĘŚĆ „E” - Remont ul. Konopnickiej wraz z pętlą autobusową

CZĘŚĆ „F” - Remont ul. Topolowej

CZĘŚĆ „G” - Remont ul. Oddzielnej

CZĘŚĆ „H” - Remont ul. Szmidta

CZĘŚĆ „I” - Remont ul. 18-go Stycznia

CZĘŚĆ „J” - Remont ul. Dmowskiego /odcinek Energetyków-Sygietyńskiego/

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Zamówienie należy zrealizować: w terminie do 22.12.2005 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.   posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 wymagane jest posiadanie uprawnień:

-     PROJEKTANT ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie dróg w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (w celu potwierdzenia należy załączyć kserokopię uprawnień potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych + kserokopia aktualnego wpisu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa);

2.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.

WADIUM
NIE DOTYCZY TEGO POSTĘPOWANIA
KRYTERIA OCENY OFERT:
- CENA - waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A (I PIĘTRO)
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 30.11.2005 r. do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2005 r. o godz. 09.30, pok. nr 13 A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Paweł Turniak, Ryszard Żak - tel. (0-44) 732-06-29 i wew. 22