artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i naprawy sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z aktywnymi znakami przejść dla pieszych

ZAMAWIAJĄCY:


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:


SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

UWAGA ! - DOSTĘPNA NA PODSTAWIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEGO PISEMNEGO WNIOSKU I WYZNACZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DATY ODBIORU SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO WRAZ Z AKTYWNYMI ZNAKAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

CPV – 50-23-22-00-2

ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu konserwacji i napraw sygnalizacji świetlnych – wraz z aktywnymi znakami przejść dla pieszych -zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wykaz sygnalizacji stanowi załącznik Nr 1 do umowy), oraz wykonywanie obowiązków pogotowia sygnalizacyjnego.

Poniżej przedstawiono informacje, które powinny być wykorzystane do kalkulacji kosztów konserwacji i ewentualnych napraw przedmiotowych sygnalizacji świetlnych.

Zbiór urządzeń przedmiotowych sygnalizacji świetlnych obejmuje:

a. sterowniki,

b. konstrukcje wsporcze z fundamentami,

c. latarnie sygnałowe z konsolami,

d. sygnalizatory ostrzegawcze przejść dla pieszych,

e. sygnalizatory dźwiękowe,

f. kanalizacje kablowe, sieć kabli sygnalizacyjnych i koordynacyjnych,

g. urządzenia osprzętu (kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych),

h. urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.

Zasady ogólne konserwacji i naprawy przedmiotowych sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1. KONSERWACJA PRZEDMIOTOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

 

Prace trwające na przestrzeni obowiązywania umowy objęte rozliczeniem ryczałtowym, to prace mające zapewnić sprawność funkcjonalną systemu sygnalizacji świetlnej. Zaliczono do nich:

1.1.    kompleksowe oględziny i ocenę stanu technicznego widocznych elementów przedmiotowych sygnalizacji wraz ze sterownikami - 1 raz do roku;

1.2.    kompleksowe oględziny i ocenę stanu technicznego widocznych elementów sygnalizacji ostrzegawczej przejść dla pieszych - 1 raz do roku;

1.3.    kontrolne samochodowe i piesze oględziny przedmiotowych sygnalizacji ulicznych dla ustalenia poprawności ich funkcjonowania - jeden raz na dobę (w godz. 600 -730 );

1.4. wymianę przepalonych żarówek w latarniach sygnałowych i w sygnalizatorach ostrzegawczych przejść dla pieszych (przyjęto wymianę wszystkich żarówek na przestrzeni jednego roku);

1.5.    zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w rejonie ewentualnej awarii do czasu jej usunięcia;

1.6.    utrzymanie stanu gotowości przystąpienia do usuwania usterek lub wyłączenia uszkodzonej sygnalizacji w czasie 45 min. po otrzymaniu zgłoszenia w godzinach 600 - 2000 , w czasie 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia w pozostałych godzinach;

1.7.    zabezpieczanie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalicznych w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji;

1.8.    obsługę reklamacji i opracowanie wyników kompleksowych oględzin;

1.9.    przeprogramowywanie sterowników sygnalizacji ulicznej wynikające ze zmiany zaleceń Działu Decyzji Administracyjnych i Inżynierii Ruchu w funkcjonowaniu sygnalizacji;

1.10. koordynacja działań mających na celu utrzymanie urządzeń sygnalizacji ulicznej w pełnej sprawności użytkowej;

1.11. lokalizacja uszkodzeń kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i koordynacyjnych – przyjęto jeden etat na okres roku;

1.12. przygotowanie miejsca pracy dla innych firm wykonujących zadania modernizacyjne;

1.13. czyszczenie soczewek i odbłyśników latarń sygnalizacyjnych – 2 razy w roku;

 1.14. uzupełnienie uszkodzonych wandalicznie daszków na latarniach - przyjęto 20 daszków na rok;

 1.15. wymianę zniszczonych wandalicznie soczewek – przyjęto 20 soczewek z blendami na rok;  

 1.16. naprawy sterowników;

 1.17. zabezpieczenie antykorozyjne masztów, wysięgników i szaf sterowniczych;

 1.18. pomiary ochrony przeciwporażeniowej wynikające z terminów ustalonych przepisami eksploatacji - co najmniej raz w roku;

1.19. pomiary uziemień urządzeń sygnalizacyjnych wynikające z terminów ustalonych przepisami eksploatacji - co najmniej raz w roku;

 1.20. opracowywanie protokółów oględzin dziennych i kompleksowych.

UWAGA !

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach częściowych realizowanych przez niego prac na zasadach członka komisji odbiorowej.

2. NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH WYNIKŁA NA SKUTEK USZKODZEŃ POWSTAŁYCH PODCZAS KOLIZJI DROGOWYCH, WYBRYKÓW CHULIGAŃSKICH LUB INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Przy realizacji robót obowiązywać będą ceny kontraktowe w poszczególnych asortymentach robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego.

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren podczas prowadzonych prac związanych z wykonywaniem zamówienia (bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich).

W ramach robót zlecanych będą realizowane:

 

2.1. naprawy uszkodzonych sygnalizatorów kolumnowych,

2.2. wymiany uszkodzonych sygnalizatorów kolumnowych,

2.3. wymiany wkładów w sygnalizatorach kolumnowych,

2.4. naprawy uszkodzonych słupków do mocowania sygnalizatora,

2.5. wymiany uszkodzonych słupków do mocowania sygnalizatora,

2.6. awaryjne lokalizacje i naprawy kabli sterowniczych,

2.7. wymiany uszkodzonych pętli indukcyjnych,

2.8. naprawy uszkodzonych szaf sterowniczych,

2.9. wymiany uszkodzonych szaf sterowniczych niezdatnych do naprawy,

2.10.dostosowanie wyposażenia instalacji sygnalizacyjnych do zmieniających się przepisów i wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

UWAGA !

1.       Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować, że wszelkie roboty związane z bieżącym utrzymaniem przedmiotowej sygnalizacji świetlnej ulic w Piotrkowie Trybunalskim wykonywane będą zgodnie z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa.

2.       Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, że nie będą wprowadzać samowolnie zmian w zakresie wyposażenia sygnalizacji oraz programowania sterowników.

3. Pracownicy zatrudnieni przy bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnej zobowiązani są posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zależności od wykonywanych robót. Pracownicy zatrudnieni przy bieżącym utrzymaniu urządzeń elektrycznych wchodzących w skład sygnalizacji świetlnej powinni posiadać dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne „E” do 1 kV wystawione przez Komisję Kwalifikacyjną SERP.
Osoby sprawujące nadzór (kierownik prac) powinni posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych - "D" do 1 kV.

4. Wykonawca bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej zapewni organizację pracy w oparciu o ustalenia ustawy „Prawo Energetyczne” w sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

5. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Zamawiającego przy użyciu sprzętu i materiałów posiadających odpowiednie atesty.

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Zamówienie należy zrealizować: od 01.01.2006 roku do 30.04.2008 roku.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

1.       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj;

·   personel przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac.

·   personel przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia posiada następujące wykształcenie i uprawnienia:

kierownik prac: 1) uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych do 1 kV „E” i „D” wystawione przez Komisję Kwalifikacyjna SEP, 2) uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i prowadzenia robót, 3) aktualny wypis z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

pracownicy przeznaczeni do realizacji zamówienia:

uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV „E” wystawione przez Komisję Kwalifikacyjna SEP.

·          mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

- samochód dostawczy

- podnośnik

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.


WADIUM
WYMAGANE W WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
KRYTERIA OCENY OFERT:
- CENA ZA KONSERWACJĘ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - waga 80 %

- KOSZT NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - waga 20 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A (I PIĘTRO)
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 12.12.2005 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 12.12.2005 r. o godz. 09.30, pok. nr 13 A
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Januszczak-Deredas,

Anita Kosela

w sprawach formalnych tel. (0-44) 732-05-82

Konrad Ząbeczki,

Iwona Ignatowicz

w sprawach technicznych tel. (0-44) 732-03-60, 732-03-61