artykuł nr 1

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu BHP oraz p. poż. wynikających z obowiązujących przepisów związanych z zatrudnieniem przez MZDiK pracowników oraz osób wykonujących nieodpłatnie pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

UWAGA ! - DOSTĘPNA NA PODSTAWIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEGO PISEMNEGO WNIOSKU I WYZNACZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DATY ODBIORU SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz p. poż. wynikających z obowiązujących przepisów związanych z zatrudnieniem przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji pracowników oraz osób wykonujących nieodpłatnie pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

cpv- 74-23-17-20-0 (usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa)

1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)    sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)    udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)    zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)    przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)    udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)  podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)  podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

22)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

23) Przeprowadzanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego, szkolenia okresowego pracownika.

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 do 31.12.2006

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie
z art. 22 ust. 1 ust. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.:

1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

wymagane jest spełnienie jednego z warunków określonych w pkt a-b dotyczących wymagań kwalifikacyjnych:

a)      posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

b)      posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku inspektora pracy
w Państwowej Inspekcji Pracy.

 oraz

c)       dodatkowo ukończone aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

 pracy dla pracowników służby bhp.

Powyższe wymogi wynikają z Dz.U. z 2004 r. Nr 246 poz. 2468, z Kodeksu pracy - Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami, z Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 

a)      przeznaczą do realizacji zamówienia pracowników spełniających warunki określone powyżej,

b)      dostarczą wymagane kserokopie wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej,

c)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji zadania i zagwarantują organizację pracy w oparciu o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)      dostarczą kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w służbie bhp.

e)      Oferent jako firma, musi wykazać się w doświadczeniem w zrealizowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Mile widziane są referencje od poprzednich zamawiających.

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DZ.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.

WADIUM
NIE WYMAGANE

KRYTERIA OCENY OFERT:
- CENA - waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 23.12.2005 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 23.12.2005 r. o godz. 09.30, pok. nr 13A
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
 Anita Kosela, Monika Muskała, Anna Januszczak - Deredas w sprawach formalnych tel. (0-44) 732-05-82

Ewa Pijarowska w sprawach technicznych tel. (044) 732-03-64


USŁUGA OBEJMUJE: