artykuł nr 1

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I”

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż K. Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.03.2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż K. Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  16.12.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 16.12.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 

Elżbieta Sapińska tel. 44/732-18-44 – w sprawach merytorycznych

Katarzyna Stec tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych