artykuł nr 1

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 r. dla potrzeb Urzędu Miasta

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD 01.01.2005 r. DO 31.12.2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 13.12.2004r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 13.12.2004r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Marian Biniek  tel. 44/732-77-77 – w sprawach merytorycznych

Halina Biniek  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych