artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paczek świątecznych dla dzieci osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa paczek świątecznych dla dzieci osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ilości ok. 900 – 1.100 sztuk.

 

OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

SIWZ do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34, pokój nr 22 lub za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

27 grudnia 2004 roku

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

 

WADIUM:

 

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena – 100 %

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97 - 300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 34 pok. nr 20 – do dnia 14 grudnia 2004 roku do godziny 10.00.

 

OTWARCIE OFERT:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim pok. nr 24 - 14 grudnia 2004 godz. 12.00.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

 

Małgorzata Gajda – tel. 0 – 44 / 649 – 51 – 36