artykuł nr 1

Bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALKSIEGO

Zakres rzeczowy obejmuje:

W zakresie bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych komunikacji miejskiej, tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy przewiduje się następujące roboty:

1. konserwacja konstrukcji przystankowej wykonanej z rur Φ 60 mm i kształtowników 80 x 50 mm. Usunięcie starej farby i rdzy, malowanie oczyszczonej konstrukcji farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową olejną czerwoną.

2. konserwacja tablic ze znakiem D -15 poprzez usunięcie rdzy, malowanie farbą olejną i naklejenie nowego w miejsce zniszczonego emblematu oraz zamontowanie na konstrukcji przystankowej.

3. Konserwacja tablic rozkładowych poprzez usunięcie rdzy, malowanie dwukrotnie farbą olejną białą.

4. Wykonanie nowych tablic rozkładowych z blachy grubości 2 mm z zabezpieczeniem farbą podkładową i dwukrotnie emalią nawierzchniową białą.

5. Wykonanie nowych tablic na znak D-15 o wym. 0,59 x 0,60 m z blachy grubości 2 mm z zabezpieczeniem farbą podkładową oraz dwukrotnie olejną białą nawierzchniową. Naklejenie nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych.

6. Wykonanie nowych blachy na znak D -15 o wymiarach 0,59 x 0,60 m ze stali kwasoodpornej nierdzewnej grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) z naklejeniem nowego emblematu znaku D-15 oraz zamontowanie na konstrukcjach i wiatach przystankowych.

7. Zdemontowanie tablicy rozkładowej, zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm (symbol 1H18N9T) z uprzednim malowaniem farbą nawierzchniową białą i zamontowanie.

8. Naprawa uszkodzonej konstrukcji przystankowej poprzez prostowanie rur lub kształtowników z uprzednim wykopaniem z miejsca posadowienia.

9. Ustawienie konstrukcji po naprawie w miejscu uprzedniej lokalizacji (po dokonanej naprawie).

10. Ustawienie konstrukcji przystankowej w nowym miejscu z uprzednim wykonaniem wykopu 80 x 50 x 110 cm z powierzchniowym zabetonowaniem (grubość min. 7cm) lub ułożenie istniejących płyt chodnikowych, kostki betonowej.

11. Ustawienie koszy na odpady komunalne usytuowane w obrębie miejsca przystankowego w wykopie 40x40x60 cm z powierzchniowym zabetonowaniem grubości min. 5 cm lub ułożeniem istniejących płyt chodnikowych lub kostki betonowej.

12. Naprawa skorodowanych lub uszkodzonych koszy na odpady komunalne tj. prostowanie, zamontowanie nowego dna kosza oraz czyszczenie ze starej farby i rdzy, dwukrotne malowanie farbą olejną.

13. Konserwacja elementów drewnianych ławek (betonowo drewnianych) wolnostojących na miejscach przystankowych - dwukrotne malowanie farbą olejną zieloną.

14. Naprawa i konserwacja ławek (betonowo drewnianych) wolnostojących na miejscach przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną zieloną.

15. Przestawienie wiaty typ metalowo oszklony, metalowej, MKCafe, Kami i Gamma z miejsca przystankowego na nowe wyznaczone miejsce przystankowe.

16. Malowanie wiat murowanych (wewnątrz i na zewnątrz) farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania zewnętrznego z uprzednim uzupełnieniem brakujących fragmentów tynku.

17. Konserwacja dachów wiat przystankowych pokrytych blachą środkami do tego przeznaczonymi (blacha ocynkowana).

18. Konserwacja elementów drewnianych ławek wewnątrz wiat przystankowych - dwukrotne malowanie farbą olejną zieloną.

19. Naprawa i konserwacja ławek wewnątrz wiat przystankowych - uzupełnienie brakujących szczeblin oraz dwukrotne malowanie farbą olejną zieloną.

20. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowych farbą olejną czerwoną (oraz wiat metalowo-oszklonych zabudowanych blachą) z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy.

21. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie wiat przystankowych metalowo -oszklonych farbą olejną czerwoną z uprzednim usunięciem starej farby i rdzy.

22. Naprawa wiat przystankowych typ metalowo oszklony, metalowy poprzez wycięcie, wymianę skorodowanej blaszanej obudowy, wymiana skorodowanych części nośnych z kształtowników stalowych (wycięcie skorodowanego odcinka konstrukcji i zamontowanie nowego) w tym naprawy wynikłe na skutek wandalizmu i innych zdarzeń losowych

23. Naprawa wiaty przystankowej aluminiowej zlokalizowanej na miejscu przystankowym Dmowskiego - Poprzeczna:

 • zabudowa poprzez oblachowanie dolnej oszklonej części wiaty blachą nierdzewną grubości 2 mm (symbol 1H18N9T),
 • zamontowanie w pozostałej 1/2 wysokości (otworów po szybach) szyb ze szkła bezpiecznego szyba gr. 4mm x folia x szyba 4 mm uszczelnione „SILIKONEM",
 • wykonanie zabezpieczeń oblachowania i szyb kątownikiem aluminiowym 30x25 mm z zamocowaniem nitami zrywalnymi grubości 4mm (stalowe),
 • wymiana blachy (stalowej) w dolnej części wiaty,
 • konserwacja dachu - pokrycie dachu papą,
 • prostowanie, uzupełnienie i konserwacja fartucha ochronnego wokół dachu wiaty.

24. Naprawa wiaty przystankowej typ „KALISKI II" (2 daszki):

 • czyszczenie daszków wiat ze starej farby oraz malowanie na kolor żółty farbą olejną z jednoczesnym wzmacnianiem łączenia daszków (w tym malowanie siedzisk),
 • czyszczenie konstrukcji nośnych (rur) ze starej farby i rdzy oraz malowanie farbą olejną czerwoną,
 •  naprawa siedzisk zamontowanych na konstrukcjach nośnych wiat,

25. Ustawienie wiaty przystankowej typ „KALISKI 11" w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego z dowozem z miejsca składowania lub demontażu.

26. Demontaż wiat przystankowych typ „KALISKI II" z dowozem na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.

27. Naprawa wiat przystankowych typ „KAMI" (przejęte od RUCH SA):

 • zabudowa poprzez oblachowanie dolnej oszklonej (części wiaty blachą nierdzewną grubości 2 mm (symbol 1H18N9T),
 •  zamontowanie w pozostałej ½ wysokości (otworów po szybach, pleksie, kasetonach reklamowych) szyby ze szkła bezpiecznego gr. 4mm x folia x szyba 4 mm z uszczelnieniem „SILIKONEM",
 • wykonanie zabezpieczeń oblachowania i szyb kątownikiem 20 x 20 mm z zamocowaniem nitami zrywalnymi grubości 4mm (stalowe)
 • konserwacja dachu poprzez malowanie farbą olejną czerwoną,

28. Konserwacja gablot rozkładowych zamontowanych wewnątrz wiat.

29. Naprawa i konserwacja kasetonów rozkładowych zamontowanych na wiatach i konstrukcjach przystankowych

30. Uzupełnienie brakujących (uszkodzonych na skutek wandalizmu) obudów z poliwęglanu litego grubości 5 mm.

31. Uzupełnienie brakujących szyb we wiatach przystankowych i kasetonach rozkładowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą grubości 5 mm z uszczelnieniem „SILIKONEM".

32. Uzupełnienie brakujących szyb we wiatach przystankowych z uprzednim oczyszczeniem pozostałości (kit, silikon, szkło) szybą bezpieczną 4 mm szyba /folia/ 4 mm szyba z uszczelnieniem „SILIKONEM".

33. Naprawa wiat przystankowych aluminiowych typ „GAMMA" zlokalizowanych na miejscu przystankowym komunikacji miejskiej Piotrkowa Tryb. (uszkodzenia powstałe podczas dewastacji chuligańskiej):

 • naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego 5,00 x 1,60 m wykonanego z poliwęglanu litego lub poliwęglanu komórkowego na nowy poliwęglan komórkowy gr. 6 mm,
 • zamontowanie (podczas naprawy poszycia) dodatkowych wzmocnień międzyprzęsłowych
  z profili zamkniętych 30 x 25mm z zabezpieczeniem płaskownikiem aluminiowym 40 x 3 mm,
 • uzupełnienie brakujących zabezpieczeń (kątowników aluminiowych 30 x 25 mm) naprawianego oblachowania i szyb z zamocowaniem nitami zrywalnymi grubości 4mm (stalowe),
 • wymiana zdewastowanej blachy gr. 2 mm (szkody powstałe podczas wybryków chuligańskich lub wypadków losowych) tworzącej obudowę wiaty (blacha nierdzewna),
 • prostowanie lub wymiana odkształconych aluminiowych elementów nośnych konstrukcji (wycięcie uszkodzenia i przyspawanie uszkodzonego odcinka profilu aluminiowego) oraz pomalowanie powstałych uszkodzeń i zadrapań farbą o istniejącym kolorze.

34. Konserwacja poprzez dwukrotne malowanie konstrukcji i obudowy wiat przystankowych typ „Gamma aluminiowych" farbą olejną czerwoną z uprzednim usunięciem starej farby.

35. Wykonanie tablic rozkładowych z poliwęglanu spienionego z zainstalowaniem w gablotach rozkładowych.

UWAGA ! – realizacja w/w usług będzie następowała na podstawie bieżących potrzeb zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym przez oferenta, które będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości prac, w stosunku do tego, co zostało określone w kosztorysie ofertowym i załączniku nr 1 do umowy, określającym asortyment robót oraz ceny jednostkowe

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

 • wykażą, iż zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 prace o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia

 • mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

 • środki transportu niezbędne do wykonania zamówienia,
 • spawarka,
 • szlifierka,
 • nitownica,
 • agregat prądotwórczy,
 • gazy techniczne,
 • kompresor,
 • zaplecze warsztatowe z wyposażeniem ślusarsko - lakierniczym

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.

5. na zrealizowany zakres robót udzielą minimum 2 lata gwarancji

WADIUM NIE WYMAGANE

KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A; 97-300 Piotrków Trybunalski

W dniu 14.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 14.09.2004 r. do godz. 10.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:

 • Tadeusz Wiśniewski w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-29
 • Jacek Karliński w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-29
 • Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82