artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na: a) skuciu odspojonych, zawilgoconych tynków, odsoleniu ścian i sufitów korytarzy prowadzących do remontowanych części pomieszczeń w piwnicy, przeznaczonych na archiwum MOPR, b) udrożnieniu wentylacji oraz wymianie instalacji elektrycznych w tych pomieszczeniach w związku z realizacją zadania pn. modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie