artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, polegających na:-zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych podbudowy wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa),-zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa),-zwiększeniu zakresu budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem tymczasowego odbiornika wód deszczowych,-podłączeniu do kanału deszczowego w ulicy posesji niżej położonych w stosunku do niwelety drogi ze względu na zakrycie rowu w ramach zad. pn.: Rozbudowa ulicy Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej