artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja Stadionu Concordia w Piotrkowie Trybunalskim