artykuł nr 1

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

Lp.

Data wpływu wystąpienia do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie, w tym numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten jest wpisany do tego rejestru

Wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonywana jest działalność lobbingowa

Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym oczekiwanego przez podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową, sposobu rozstrzygnięcia oraz proponowanych w nim rozwiązań

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie, poprzez opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu lub przyczyn nieprzyjęcia propozycji zawartych w wystąpieniu

1.

10.09.2018 r.

Artur Brylikowski

Nr w rejestrze zawodowych lobbystów: 00351

1. GRASS ROOTS

LOBBING sp. z o.o.

2. Cannabis House

sp. z o.o.

 

Podmiot domaga się informacji odnośnie ilości umów, powierzchni oraz komu (podmiot) zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (Cannabis sativa L.) na rok 2018 w granicach administracyjnych Urzędu

Podmiotowi udostępniono informację o którą wnioskował, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)