artykuł nr 1

Wrzesień 2003

Zarządzenie Nr 388/03

z dnia 1 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego, 5-miejscowego na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 389/03

z dnia 1 września2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja na III i IV kw. 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego w wysokości 1.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 390/03

z dnia 2 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej 19 – Ludowej 25.

Zarządzenie Nr 391/03

z dnia 8 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miastai jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 392/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji Konkursowej na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Zarządzenie Nr 393/03

z dnia 9 września 2003 r. w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę numerycznej mapy wektorowej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Zarządzenie Nr 394/03

z dnia 10 września 2003 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim instrukcji określającej obieg w Urzędzie Miasta dyskietek i innych nośników zawierających dane osobowe, instrukcji określającej sposób zabezpieczania archiwalnego danych przetwarzanych w systemie komputerowym oraz instrukcji określającej sposób rejestrowania i wyrejestrowywania, nadawania uprawnień i określenia czasu pracy użytkownikom systemów informatycznych.

Zarządzenie Nr 395/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej.

Zarządzenie Nr 396/03

z dnia 11 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniaw dniu 26 września 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy: ul. Przemysłowej 4, ul. Studziennej 8, ul. Studziennej 10, ul. Świtezianki 1, ul. Świtezianki 3, ul. Świtezianki 7,ul. Świtezianki 9, ul. Bednarskiej 13, ul. Bednarskiej 14, ul. Orlej 7m,ul. Orlej 9a.

Zarządzenie Nr 397/03

z dnia 12 września 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów i protestu wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Żeglarska, południową granicą osiedla Jeziorna II, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje”.

Zarządzenie Nr 398/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s przydziału godzin na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane przez szkoły na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 399/03

z dnia 15 września 2003 r. w/s powołania zespołu ds. wdrożenia systemu do komputerowej obsługi korespondencji i spraw w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 400/03

z dnia 16 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i regulację rzeki Strawy na odcinku od torów PKP do ul. Źródlanej.

Zarządzenie Nr 401/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 402/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO.

Zarządzenie Nr 403/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 37.

Zarządzenie Nr 404/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej.

Zarządzenie Nr 405/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 406/03

z dnia 17 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 407/03

z dnia 18 września 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy terenem ogrodów działkowych „Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ,ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody „Szczekanica”, ul. 25-go Pułku Piechoty i ul. Pawłowską.

Zarządzenie Nr 408/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 409/03

z dnia 24 września 2003 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 410/03

z dnia 24 września2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Wodociąg w ul. Krakowskie Przedmieście”.

Zarządzenie Nr 411/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeumw Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 412/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 413/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki” w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 414/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr415/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budyn-kach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonal-nego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Belzackiej 100 m.8, Mieszka I-go 1 m. 26, Garbarskiej 31 m.9 i 12.

Zarządzenie Nr 416/03

z dnia 29 września 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, poł. przy ulicach: Topolowej 16/20 m.4, 15, 44, Broniewskiego 10 m.8, Łódzkiej 41 m. 34, K. Wielkiego 3 m.14, Szmidta 15 m.5, 46, 51, 63, 76, Łódzkiej 31 m.48, Wysokiej 40/42 m.4.

Zarządzenie Nr 417/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 418/03

z dnia 30 września 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie zadaniowym Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 419/03 Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty

z dnia 30 września 2003 r. w/s interwencyjnego przejęcia dokumentów Górniczego Klubu Sportowego „PIOTRCOVIA”.