artykuł nr 1

Zarządzenie nr 214 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 214

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powierzam Pani Agnieszce Starzyńskiej stanowisko Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17.

2. Powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym