artykuł nr 1

Zarządzenie nr 211 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 211

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 91 d pkt 2 w związku z art. 9 g  ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami) i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego  przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2022 r. poz. 559 ze zmianami )  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela

- Kamili Tomy

zatrudnionej w Szkole Podstawowej  nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. Renata Ostrowska - przewodnicząca komisji

2. Tomasz Trzaskacz  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
  pedagogiczny

3. Robert Bednarek - dyrektor szkoły

4. Anna Kulisa - ekspert

5. Małgorzata Brylska - ekspert

§ 2.1. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej za rozpatrzenie jednego wniosku eksperci wymienieni w § 1 otrzymują wynagrodzenie w wysokości po 85,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przekazane zostanie na konta osobiste ekspertów z budżetu Referatu Edukacji z rozdziału 80195 „pozostała działalność” § 4170 w terminie do  30 dni po zakończeniu pracy komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym