artykuł nr 1

Zarządzenie nr 168 z dnia 25 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 168

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 25 maja 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 01 lipca 2022 r. ustnych przetargów nieograniczonych i ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

 

1.Ewelina Mielczarek przewodnicząca

2. Elżbieta  Nieśmiałek członek 

3. Katarzyna Grzejszczak członek 

4. Monika Dworzyńska członek

5. Renata Niewińska  członek

do przeprowadzenia w dniu 01 lipca 2022 r.:

 

1)ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:

- ul. Belzackiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 23 jako działka  numer 214 o powierzchni 0,0496 ha,

- ul. Litewskiej 19 – ul. Krzywej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 15 jako działka  numer 621/1 o powierzchni 0,0591 ha

 

2)ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:

- ul. Mechanicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 36 jako działka numer 157 o powierzchni 0,0945 ha. 

§ 2. Przyjmuje się regulaminy przetargów, stanowiące załączniki numer 1 i numer 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Komisja może skutecznie podejmować czynności przy udziale przewodniczącego komisji i co najmniej 3 członków.

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji z powodu zdarzeń losowych w dniu wyznaczonym, jako termin przetargu obowiązki przewodniczącego będzie pełniła członek komisji Elżbieta Nieśmiałek.

 

§ 4. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do zapewnienia całości dokumentacji dotyczącej przetargu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz informacji o wyniku przetargu.

 

§ 5. Zobowiązuje się Biuro Prawne do zapewnienia obsługi prawnej przetargów.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektroniczny