artykuł nr 1

Zarządzenie nr 83 z dnia 21 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 83

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 marca 2022 roku

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim w 2022 roku

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zm.).

 

§ 1. Ustalam na 2022 rok średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7 w wysokości 5.457,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym