artykuł nr 1

Zarządzenie nr 375 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 375

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  30 grudnia 2021 roku

 

w sprawie zmian w planach finansowych

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr  374  z dnia  30 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 1/B, 2/A, 3/A, 11/A,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 4/A, 4/B,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 6/A,

- IV Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 7/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr 8/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem Nr 10/B.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak

Załączniki:
Załączniki do zarządzenia27 MB